Tietosuoja

Tältä sivulta löydät KasinoHub.com -sivuston henkilötietolakiin (10 ja 24 §) ja EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) perustuvan rekisteri- ja tietosuojaselosteen.

Kyseinen seloste on laadittu 22.1.2021, ja asiakirjaa on muokattu viimeksi 22.1.2021 -päivämääränä.

Rekisterinpitäjä:

KasinoHub.com

Yhteystiedot:

 • info@kasinohub.com

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on KasinoHub.com -sivustolla sekä yhteydenpito sivuston lukijoihin että asiakassuhteiden ylläpitoon - kuin myös markkinoinnin yleinen tehostaminen. Mitään henkilötietoja ei käytetä käyttäjien profilointiin tai automatisoituun päätöksentekoon.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteriin mahdollisesti tallentuvat tiedot ovat seuraavanlaisia:

 • Henkilön nimi

 • Yritys/organisaatio

 • Työtehtävä/asema

 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 • WWW-sivustojen osoitteet

 • Verkkoyhteyden IP-osoite

 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa

 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

 • Laskutustiedot

 • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Kerätyt tiedot säilyvät rekisterissä enintään kahden kalenterivuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan lukijoilta ja käyttäjiltä muun muassa:

 • WWW-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä

 • Sähköpostitse

 • Puhelimitse

 • Sosiaalisen median palvelujen kautta

 • Sopimuksista

 • Asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa omia tietojaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerääntyviä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Kerättyjä tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto rekisterinpitäjän toimesta on mahdollista myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin ylläpidossa ja käsittelyssä noudatetaan aina vaadittavaa huolellisuutta. Käsiteltävät tiedot myös suojataan aina asianmukaisesti tietojärjestelmien avulla. Rekisteritiedot säilytetään Internet-palvelimilla, jolloin näiden laitteiden ja laitteistojen fyysisestä sekä digitallisesti tietoturvasta huolehditaan aina asiaankuuluvalla tavalla.

Rekisterinpitäjä huolehtii myös aina itse siitä, että kaikkia rekisteriin tallennettuja tietoja sekä palvelimen omia käyttöoikeuksia kuin myös muita henkilötietojen turvallisuuteen kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii myös siitä, että näitä tietoja vain ja ainoastaan sellaiset työntekijät, joiden työnkuvaan tällaiset toimet kuuluvat.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kaikilla rekisterissä olevilla henkilöillä on milloin tahansa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä samalla vaatia niin virheellisten tietojen korjaamista kuin myös muiden puutteellisten tietojen täydentämistä.

Kaikista tarkastus-, korjaus-, täydennys- ja/tai oikaisupyynnöistä tulee tehdä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle, jolloin rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan oman henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäneelle asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädettyjen aikaraamien puitteissa - pääasiassa noin kuukauden kuluessa pyyntöhetkestä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevilla henkilöillä on myös mahdollisuus pyytää häntä itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tämän lisäksi rekisteröidyillä henkilöillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Kaikki rekisteriin kuuluvien tietojen poistoon liittyvät pyynnöt on myös toimitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle, ja rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa - pääasiassa yhden kuukauden kuluessa pyynnöstä.